Kids

Javni natječaj za prijem u radni odnos Odgojitelj/ica

Kids

Javni natječaj za prijem u radni odnos Odgojitelj/ica

Na temelju članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13., 98/19 i 57/22) i članka 41. stavak 1. točka 10. Statuta te Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Jaglac“ Đurđenovac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Jaglac Đurđenovac 5. veljače 2024. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na radno mjesto:
ODGOJITELJ/ICA
na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Za prijam u radni odnos odgojitelja/ice kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13,98/19 i 57/22) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).

Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:
1. a) preddiplomski sveučilišni studij,
2. b) preddiplomski stručni studij,
3. c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
4. d) diplomski sveučilišni studij,
5. e) specijalistički diplomski stručni studij.

Uvjeti za radno mjesto:
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja (odgojitelj predškolske djece, nastavnik predškolskog odgoja, učitelj razredne nastave (mogućnost zapošljavanja u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih odgojitelja))

položen stručni ispit (obveza polaganja stručnog ispita) zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.)

da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni dostaviti:
životopis
presliku odgovarajuće isprave o završenom školovanju,
dokaz o položenom stručnom ispitu
dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
presliku osobne iskaznice
presliku dokaza o radnom iskustvu:
– ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave natječaja)
preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno članku 25. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), ne stariji od 3 mjeseca
preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, sukladno članku 25. stavak 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), ne stariji od 3 mjeseca
potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), ne stariju od 3 mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostva rivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave na natječaj kandidati dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobno u sjedište u zatvorenoj omotnici na adresu Dječji vrtić Jaglac Đurđenovac, Kardinala A. Stepinca 3, 31511 Đurđenovac s naznakom „Natječaj za odgojitelja/cu – ne otvaraj“ u roku osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Dječjeg vrtića „Jaglac“ Đurđenovac – www.djecjivrticjaglac.hr te oglasnoj ploči DV Jaglac Đurđenovac.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu natječaja.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu , smatrat će se da je povukao prijavu.

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

U skladu s Općom uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br.42/18) podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Dječjem vrtiću Jaglac Đurđenovac da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima i aktima Dječjeg vrtića Jaglac Đurđenovac.

Klasa: 112-03/24-01/01
Ur.broj: 2149/16-02-24-12
Đurđenovac, 5. veljače 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća
Ivan Vuzem

Facebook
Twitter
LinkedIn

Naše objave

Kako uključiti Vaše dijete u vrtić Jaglac?