Kids

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Jaglac” Đurđenovac

Kids

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Jaglac” Đurđenovac

NN 9/2022 (21.1.2022.), NATJEČAJ – Dječji vrtić Jaglac Đurđenovac

Klasa: 601-05/22-01/1

Urbroj: 2149/16-02-22-1 od 18. I. 2022. (454)

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića »Jaglac« Đurđenovac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Jaglac« Đurđenovac na 1. sjednici održanoj 18. 1. 2022. godine raspisuje

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića »Jaglac« Đurđenovac.

Uvjeti:

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:

– životopis

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97 i 4/98)

– dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a – izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja.

– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja:

a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati obaju spolova.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17. I 98/19) da uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave dokaze iz članka 103. citiranog zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje// POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18. 12. 1997. godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97., 4/98.).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela potpunu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava ne razmatra, o čemu se dostavlja pisana obavijest.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku osam (8) dana od dana objave, neposredno u zatvorenoj omotnici ili poštom na adresu: Dječji vrtić »Jaglac«, Upravno vijeće, Kardinala Alojzija Stepinca 3, 31511 Đurđenovac s naznakom: »Javni natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati«.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića »Jaglac« Đurđenovac.

Dječji vrtić »Jaglac«Đurđenovac

Kako uključiti Vaše dijete u vrtić Jaglac?