Kids

Natječaj za prijem za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno

Kids

Natječaj za prijem za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno

Na temelju članka 26.stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19) te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Jaglac od 27. srpnja 2022. Upravno vijeće Đurđenovac raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na radno mjesto:

ODGOJITELJ/ICA

 • 2 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme – upražnjeni poslovi, puno radno vrijeme

Poslovi i radni zadaci:

 

 1. neposredni rad s djecom: individualni rad s djecom i rad u manjim skupinama
 2. vođenje i osmišljavanje organiziranih aktivnosti, radionica i igraonica
 3. poštovanje svih stručnih zahtjeva u organizaciji odgojno – obrazovnog procesa
 4. pravovremeno planiranje i dokumentiranje odgojno – obrazovnog rada u dogovorenim vremenskim jedinicama
 5. pravovremeno vrednovanje odgojno – obrazovnog rada u dogovorenim vremenskim jedinicama
 6. vođenje dokumentacije o djeci
 7. prikupljanje i izrada sredstava za rad
 8. estetsko uređenje prostora
 9. suradnja s roditeljima: individualni razgovori, suradnja putem „kutića za roditelje“, pisani materijali, roditeljski sastanci
 10. stručno usavršavanje: ostvarivanje plana individualnog stručnog usavršavanja
 11. ostvarivanje plana kolektivnog stručnog usavršavanja (interni stručni aktivi, savjetovanja, seminari, radne skupine)
 12. individualna suradnja sa stručnim timom (radni dogovori, analize, osvrt)
 13. praćenje i korištenje stručne literature i periodike
 14. rad u stručnom organu, prisustvovanje i rad u odgojiteljskom vijeću
 15. sudjeluje u realizaciji zadataka kulturne i javne djelatnosti vrtića, s djecom i za djecu
 16. obavlja i druge poslove u okviru svojeg radnog mjesta po nalogu ravnatelja, a u interesu cjelokupne organizacije rada Vrtića
 17. konkretizacija popisa i opisa poslova potanko se razrađuje Godišnjim planom i programom rada Vrtića za svaku pedagošku godinu

Uvjeti za radno mjesto:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja (odgojitelj predškolske djece, nastavnik predškolskog odgoja)
 • položen stručni ispit (obveza polaganja stručnog ispita)
 • zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku dokaza o radnom iskustvu:

-ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave natječaja)

 • preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno članku 25. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97.,107/07.,94/13.i98/19.), ne stariji od 3 mjeseca
 • preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, sukladno članku 25.stavak 3. i 4.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(Narodne novine broj:10/97.,107/07.,94/13.i98/19.), ne stariji od 3 mjeseca
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97.,107/07.,94/13.i98/19.), ne stariju od 3 mjeseca.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.,98/19 i 84/21), članku48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata(NN br. 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92,77/92,27/93,58/93,2/94,76/94,108/95,108/96,82/01,103/03,148/13i98/19.),članku 9.

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13,152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-

%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju(članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-

%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Prijave na natječaj kandidati dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu Dječji vrtić Jaglac Đurđenovac, Kardinala A. Stepinca 3, 31511 Đurđenovac s naznakom „Natječaj za odgojitelja/icu – ne otvaraj“ u roku osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Dječjeg vrtića „Jaglac“ Đurđenovac – www.djecjivrticjaglac.hr te oglasnoj ploči DV Jaglac Đurđenovac.

Nepotpune i/ili ne pravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu natječaja.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na intervju. Ako kandidat ne pristup i intervju, smatrat će se da je povukao prijavu.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

U skladu s Općom uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. g. Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine,br.42/18) podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Dječjem vrtiću Jaglac Đurđenovac da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima i aktima Dječjeg vrtića Jaglac Đurđenovac.

 

 

 

KLASA: 112-01/22-01-6

UR.BROJ: 2149-16-02-22-1

Đurđenovac, 1. kolovoz 2022.

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vuzem

Facebook
Twitter
LinkedIn

Naše objave

Kako uključiti Vaše dijete u vrtić Jaglac?